Algemene Voorwaarden Jolanda’s Taartatelier

Artikel 1. Definities

In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis
gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of uit de context anders blijkt:

a. Jolanda’s Taartatelier: de gebruiker van deze algemene voorwaarden: Jolanda’s
Taartatelier, vertegenwoordigd door J.J.v.d.Velden, Middenweg 146, 1394 AP Nederhorst
den Berg, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 54867533.

b. klant: de natuurlijke of rechtspersoon die mondeling dan wel schriftelijk, dan wel
telefonisch een bestelling plaatst bij Jolanda’s Taartatelier;

c. overeenkomst: de overeenkomst tussen Jolanda’s Taartatelier en de klant;

d. product: de taart, het gebak en/of een aanverwant product, die door Jolanda’s Taartatelier
wordt geleverd;

e. website: de website www.jolandas-taartatelier.nl;

f. consument: de klant zijnde een natuurlijke persoon die niet perse handelt in de uitoefening
van zijn beroep of zijn bedrijf.

 

Artikel 2. Algemeen

2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst tussen
Jolanda’s Taartatelier en de klant.

2.2. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze
uitdrukkelijk schriftelijk of via de e-mail zijn overeengekomen.

2.3. Indien één of meerdere van de bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of
vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden
volledig van toepassing. Jolanda’s Taartatelier en de klant zullen dan in overleg treden
teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen
overeen te komen, waarbij voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de
oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

 

Artikel 3. Aanbiedingen en offertes

3.1. Alle aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend, tenzij anders is aangegeven. Offertes zijn
geldig gedurende 30 dagen.

3.2. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige overeenkomsten.

3.3. Jolanda’s Taartatelier is niet gebonden aan haar aanbod indien sprake is van druk-, zet-
of programmeerfouten in haar mailings, offertes of op de website. Jolanda’s Taartatelier is
niet gebonden aan een offerte of aanbieding indien de offerte en/of aanbieding gebaseerd is
op een verkeerde berekening.

 

Artikel 4. Totstandkoming van de overeenkomst

4.1 De overeenkomst komt tot stand nadat de klant het aanbod en/of de offerte van Jolanda’s
Taartatelier schriftelijk of via de e-mail heeft aanvaard.

4.2 Nadat de overeenkomst tot stand is gekomen, stuurt Jolanda’s Taartatelier de klant via de
e-mail een bevestiging dat Jolanda’s Taartatelier de bestelling heeft ontvangen. In deze
bevestiging e-mail zijn alle gegevens van de bestelling van de klant opgenomen.

4.3 Bij bestellingen voor een bedrag boven de 100 euro wordt een aanbetaling van 50 % in
rekening gebracht. Bij bestellingen beneden de 100 euro zal het bedrag in 1 keer afgerekend
worden bij aflevering van de bestelling.

4.4 In verband met de voorbereidingen dient de aanbetaling uiterlijk 7 dagen voor de
afhaaldatum zijn bijgeschreven op de rekening van Jolanda’s Taartatelier (J.J.v.d.Velden).

 

Artikel 5. Betaling

5.1 De klant zijnde een bedrijf dan wel particulier kan de bestelde producten op de volgende
wijzen betalen:

a. op factuurbasis door overmaking naar NL61SNSB0921708580 t.n.v. J.J.v.d.Velden,
Nederhorst den Berg.

b. contant bij aflevering

5.2 Aanbetalingen dienen te worden over gemaakt op rekeningnummer

NL61SNSB0921708580 t.n.v. J.J.v.d.Velden-Lam.

 

Artikel 6. Annuleringen

6.1 Bij annuleren langer dan 5 dagen voor de ophaaldatum zal de eventuele aanbetaling
volledig worden terug vergoed.

6.2 Bij annuleren binnen 5 dagen voor de ophaaldatum wordt 50 % van het totaalbedrag
terug vergoed.

6.3 Bij annuleren binnen 2 dagen voor de ophaaldatum vervalt het recht op teruggave van
een eventuele aanbetaling dan wel het totaalbedrag.

 

Artikel 7. Creativiteit

7.1 De klant kan ideeën aandragen voor het uiterlijk van de bestelling.

7.2 Jolanda’s Taartatelier zal altijd haar eigen creativiteit inbrengen in de lijn van de wensen
van de klant.

7.3 Bij met name grote opdrachten als bruidstaarten is het niet mogelijk nog wijzigingen aan
het ontwerp aan te brengen binnen twee weken voor levering.